Lifelong Learning

Beyond Degrees

องค์ความรู้แห่งโลกอนาคต
จากคณาจารย์ชั้นนำของประเทศ

องค์ความรู้แห่งโลกอนาคต

จากคณาจารย์ชั้นนำของประเทศ

เรียนออนไลน์ ที่ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอ

ที่ Degree Plus เราเชื่อว่าการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้อง มีทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ (Academic Rigor) และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้ตกผลึกเป็นทักษะในการทำงาน (Job-Relevant Skills) ทำให้ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบด้วยความร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดระหว่างคณาจารย์จาก สถาบันการศึกษาชั้นนำกับ Degree Plus พร้อมคำแนะนำจากภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้องค์ความรู้และทักษะจากหลักสูตรนำไปใช้ในงานได้ทันที
Decentralized Finance and Blockchain Executive Program by Chulalongkorn University and Degree Plus
ทำไมต้อง
degree plus
สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
ได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ
ได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ
เนื้อหาและแบบฝึกหัดถูกออกแบบให้การเรียนเป็นแบบ Active Learning เอื้อให้ผู้เรียนตกผลึกความรู้ได้ง่าย
ร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้
การเปิดหลักสูตรเป็นรุ่น ทำให้การเรียนเข้มข้น ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมสอนและเพื่อนร่วมหลักสูตร
จบหลักสูตรได้รับ

รับประกาศนียบัตร

เมื่อผู้เรียนผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสูตร โดยในหลายหลักสูตรยังสามารถสะสมหน่วยกิตได้อีกด้วย
degree plus example certificate
เพราะบางทีที่การเรียนในมหาลัย อาจก้าวตามไม่ทันแต่เรายังสามารถก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ด้วยการเรียน อย่างรู้ลึก รู้จริง และตรงจุด
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ
คำถามที่พบบ่อย

สมัครติดตามข้อมูลหลักสูตร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ hello@degree.plus
หรือติอต่อโดยตรงได้ที่
info@degree.plus